ISO - usługi wdrażania systemów jakości, szkolenia. Dotacje unijne - Fenico


Idź do treści

ISO 2200 HACCP GMP/GHP IFS/BRC

Oferta > Wdrazanie ISO Szkolenia > Normy

Referencje:

Akredytacja PARPlist referencyjny

Systemy dotyczące żywności:

GMP;GHP – Systemy Zapewnienia Bezpieczeństwa Żywności
ISO 22000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
HACCP - System Zapewniania Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
IFS (International Food Standard)
BRC (British Retailer Consortium) – Międzynarodowe Standardy Żywności


GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna

Zgodnie z definicją podaną w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku - "O warunkach zdrowotnych żywności żywienia", Dobra Praktyka Produkcyjna to działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z jej przeznaczeniem.
Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) dotyczą: otoczenia i lokalizacji zakładu, obiektów i układu funkcjonalnego (strefa czysta i strefa brudna), magazynowania żywności, postępowania z surowcem, maszyn i urządzeń, i ogólnych zasad higieny.
Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opracowania własnego zakładowego programu warunków wstępnych GMP/GHP dopasowanych do specyfiki zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać procedur i instrukcji GMP/GHP.
Program jest wstępem do opracowania i zastosowania systemu HACCP, a także standardów z serii ISO 9000.

Korzyści z wdrożenia programu:

 • podniesienie świadomości personelu produkcyjnego w zagadnieniach dotyczących roli systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w produkcji
 • obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzki pomyłek, np. zakażenia produktu
 • prowadzone przez nas szkolenia dotyczące Zasad GMP pomogą zintegrować załogę z celami działań przyświecających zarządowi przedsiębiorstwa, ujętymi w Polityce Jakościowej firmy
 • podniesienie pewności i spowodowanie systematycznej powtarzalności jakości produktów, która jest niezbędna przy oczekiwaniach jakościowych konsumenta
 • doinwestowanie materialnych zasobów przedsiębiorstwa (urządzenia pomiarowe, linie technologiczne, osprzęt do linii produkcyjnej, serwis, itp.)
 • oszczędność pieniędzy dzięki umiejętnemu zarządzaniu dokumentacją i szybkiemu reagowaniu na powstałe (zapisane) niezgodności i problemy
 • lepsza siła przetargowa w stosunkach z dostawcami i klientami
 • zmniejszenie niekorzystnych następstw odpowiedzialności za produkt
 • zmniejszenie liczby reklamacji
 • zwiększenie prestiżu i zaufania do firmy


GHP - Dobra Praktyka Higieniczna

Określona w ustawie jako działania, które należy podjąć i warunki, które należy spełniać, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem.
Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do opracowania własnego zakładowego programu warunków wstępnych GMP/GHP dopasowanych do specyfiki zadań realizowanych w przedsiębiorstwie. Ponadto każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać procedur i instrukcji GMP/GHP.
Program jest wstępem do opracowania i zastosowania systemu HACCP, a także standardów z serii ISO 9000.

System ten obejmuje: założenia konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych, dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego, procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców, stosowanie odpowiednich procedur i operacji technologicznych, szkolenie i higienę osobistą pracowników.

Korzyści z wdrożenia programu:

 • produkcja zdrowej żywności, a więc wolnej od czynników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych
 • obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzki pomyłek, np. zakażenia produktu
 • obniżenie kosztów ubezpieczeń i postępowań prawnych;
 • poprawa stosunków z instytucjami kontrolnymi
 • zmniejszenie poziomu reklamacji,
 • poprawa wizerunku firmy
 • wzrost świadomości zdrowotnej personelu, a wraz z nim wzrost odpowiedzialności za klientaHACCP System Zapewniania Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności (Hazard Analysis and Critical Control Point).

To podstawowe narzędzie, na którym opiera się międzynarodowe prawodawstwo i opracowywanie praktyk właściwego postępowania we wszystkich sektorach branży spożywczej. System HACCP stanowi również kluczowy składnik wielu standardów certyfikacji zgodności i jest uznawany jako główny czynnik regulacji międzynarodowego handlu produktami spożywczymi.
Przestrzeganie założeń standardu HACCP dotyczy firm działających we wszystkich sektorach branży spożywczejmiędzy innymi pierwotnych i wtórnych producentów, przetwórców i dostawców żywnościktóre chcą zaprezentować zgodność stosowanych procedur z krajowymi lub międzynarodowymi wymaganiami oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności.
HACCP jest systemem, który pozwala zminimalizować zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa żywności powstają na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji, a także pozwala na zapobieganie wytwarzaniu nieodpowiednich jakościowo produktów, eliminując zagrożenia w momencie ich powstawania.


Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu:

 • spełnienie wymagań ustawowych
 • poprawa stosunków z instytucjami kontrolnymi
 • podniesienie świadomości personelu produkcyjnego w zagadnieniach dotyczących roli systemów jakości w produkcji
 • podniesienie wiarygodności firmy tak u konsumentów jak i u konkurencji
 • obniżenie kosztów produkcji wynikających z ludzkich pomyłek, np. zakażenia produktu
 • ulepszenie infrastruktury przedsiębiorstwa (program HACCP pozwala wydajniej planować linie technologiczne)
 • możliwość eksportu na wspólny rynek UE i USA
 • integracja załogi z celami działań przyświecających zarządowi przedsiębiorstwa, ujętymi w Polityce Jakościowej firmy
 • powtarzalność jakości produktów, która jest niezbędna przy oczekiwaniach jakościowych konsumenta
 • doinwestowanie materialnych zasobów przedsiębiorstwa (urządzenia pomiarowe, linie technologiczne, osprzęt do linii produkcyjnej, serwis itp.)
 • nowy system dokumentacji - bardziej przejrzysty
 • oszczędność pieniędzy dzięki umiejętnemu zarządzaniu dokumentacją i szybkiemu reagowaniu na powstałe (zapisane) niezgodności i problemy
 • lepsza siła przetargowa w stosunkach z dostawcami i klientami.


ISO 22000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

Międzynarodowa norma definiująca wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności stosowana przez przedsiębiorstwa zajmujące miejsca w całym łańcuchu dostaw, np. producenci opakowań, środków czyszczących, dodatków spożywczych itp. które chcą zaprezentować zgodność stosowanych procedur z międzynarodowymi wymaganiami oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Norma ta łączy w sobie zasady systemu HACCP (zgodnego z Codex Alimentarius) oraz Dobrych Praktyk GMP/ GHP). Wdrożenie normy ISO 22000 oznacza dla przedsiębiorstwa automatyczne wprowadzenie systemu HACCP. System ten jest również zintegrowany z normą ISO 9001.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu:

 • spełnienie wymagań ustawowych
 • usystematyzowanie działań związanych z produkcją bezpiecznej żywności,
 • poprawa stosunków z instytucjami kontrolnymi
 • możliwość eksportu na wspólny rynek UE i USA
 • wdrożenie efektywnej komunikacji ze wszystkimi ogniwami łańcucha żywnościowego,
 • podwyższenie bezpieczeństwa żywności, ograniczenie ryzyka i kosztów związanych ze zwrotami
 • oraz odpowiedzialnością prawną za wyroby,
 • obniżenie ryzyka przenoszenia chorób,
 • wzrost zaufania kontrahentów, klientów, partnerów handlowych
 • powtarzalność jakości produktów, która jest niezbędna przy oczekiwaniach jakościowych konsumenta
 • doinwestowanie materialnych zasobów przedsiębiorstwa (urządzenia pomiarowe, linie technologiczne, osprzęt do linii produkcyjnej, serwis itp.)
 • nowy system dokumentacji - bardziej przejrzysty
 • oszczędność pieniędzy dzięki umiejętnemu zarządzaniu dokumentacją i szybkiemu reagowaniu na powstałe (zapisane) niezgodności i problemy


IFS – Międzynarodowy Standard Żywności / BRC – Food Safety Standard

IFS (International Food Standard) i BRC (British Retailer Consortium) to międzynarodowe standardy dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności dla dostawców sieci handlowych.
Standardy IFS/ BRC łączą w sobie wiele elementów takich jak zarządzanie jakością oparte na podejściu procesowym, zasady systemu HACCP, Codex Alimentarius, wymagania związane z personelem (m.in.: higieniczne, badania lekarskie, szkolenia), wymagania dot. wyposażenia procesów
produkcyjnych itp.
W porównaniu z popularnym na rynku międzynarodowym systemem bezpieczeństwa żywności HACCP, standardy IFS i BRC są jednak bardziej precyzyjne oraz przywiązują dużą wagę do zachowania jednolitego poziomu jakości dla wszystkich produktów.
Stosowanie tych zasad zapewnia klientów o tym, iż wyroby spożywcze sprzedawane w sieciach handlowych produkowane i dostarczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących zachowanie wysokiej jakości.

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu:

 • uzyskanie dowodów o produkcji bezpiecznych i wysokiej jakości produktów
 • możliwość współpracy z sieciami handlowymi
 • wprowadzenie odpowiednich procedur, które gwarantują stałą, powtarzalną jakość produktu
 • poprawa stosunków z instytucjami kontrolnymi
 • podwyższenie bezpieczeństwa żywności, ograniczenie ryzyka i kosztów związanych ze zwrotami oraz odpowiedzialnością prawną za wyroby
 • oszczędność pieniędzy dzięki umiejętnemu zarządzaniu dokumentacją i szybkiemu reagowaniu na powstałe (zapisane) niezgodności i problemy


Aktualności:

Od lutego 2010 zmianie ulega nazwa oraz logo naszej firmy. Naszą stronę można odwiedzać na www.fenico.pl lub w dalszym ciągu na www.feniksconsulting.com.pl
Więcej >>

Nasi Klienci

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !
PRZEDSTAWIMY CI SZCZEGÓŁOWĄ,
DOPASOWANĄ DLA TWOJEJ FIRMY OFERTĘ

Strona główna | Aktualnosci | Oferta | Realizacje | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego